مشخصات بیلبورد تهران لشکرک

موقعیت رسانه

بیلبورد اتوبان تهران – لشکرک


تعرفه اجاره بیلبورد


اجاره بیلبورد

بیلبورد تهران لشگرک- کیلومتر 3
بیلبورد تهران لشگرک- کیلومتر 3

موقعیت رسانه

بیلبورد اتوبان تهران – لشکرک


تعرفه اجاره بیلبورد


اجاره بیلبورد

شاخص

L1

آدرس

کیلومتر 3 – مسیر رفت

ابعاد

44×3

بیلبورد تهران لشگرک

موقعیت رسانه

بیلبورد اتوبان تهران – لشکرک


تعرفه اجاره بیلبورد


اجاره بیلبورد

شاخص

L2

آدرس

کرج به سمت فردیس-بورد اول

ابعاد

44×3

موقعیت رسانه

بیلبورد اتوبان تهران – لشکرک


تعرفه اجاره بیلبورد


اجاره بیلبورد

بیلبورد تهران لشگرک
بیلبورد تهران لشگرک

موقعیت رسانه

بیلبورد اتوبان تهران – لشکرک


تعرفه اجاره بیلبورد


اجاره بیلبورد

شاخص

L3

آدرس

کرج به سمت فردیس-بورد اول

ابعاد

44×3