مشخصات بیلبورد سه وجهی هشتگرد جدید

موقعیت رسانه

بیلبورد سه وجهی هشتگرد جدید

بیلبورد سه وجهی هشتگرد جدید (دید از بلوار بسیج شرقی)
بیلبورد سه وجهی هشتگرد جدید (دید از بلوار بسیج شرقی)

موقعیت رسانه

بیلبورد سه وجهی هشتگرد جدید

شاخص

B1

آدرس

دید از بلوار بسیج شرقی

ابعاد

9×4

B2

دید از بلوار خلیج فارس

9×4

B3

دید از بلوار بسیج غربی

9×4

بیلبورد سه وجهی هشتگرد جدید (دید از بلوار بسیج غربی)