مشخصات بیلبورد های محمدشهر

موقعیت رسانه

پل عابر محمدشهر 1(روبروی مسجد باب الحوائج و دنیای فرش)


تعرفه اجاره بیلبورد


اجاره بیلبورد

پل عابر محمدشهر (روبروی مسجد باب)
پل عابر محمدشهر (روبروی مسجد باب)

موقعیت رسانه

پل عابر محمدشهر 1(روبروی مسجد باب ااحوائج و دنیای فرش)


تعرفه اجاره بیلبورد


اجاره بیلبورد

شاخص

C1

آدرس

محمدشهر به سمت ماهدشت – بورد اول

ابعاد

15×3

شاخص

C2

آدرس

محمدشهر به سمت ماهدشت – بورد دوم

ابعاد

15×3

شاخص

C3

آدرس

ماهدشت به سمت محمدشهر – بورد اول

ابعاد

15×3

شاخص

C4

آدرس

ماهدشت به سمت محمدشهر – بورد دوم

ابعاد

15×3

موقعیت رسانه

پل عابر محمدشهر 2(روبروی مسجد جامع)


تعرفه اجاره بیلبورد


اجاره بیلبورد

پل عابر محمدشهر (روبروی مسجد باب)
پل عابر محمدشهر (روبروی مسجد باب)

موقعیت رسانه

پل عابر محمدشهر 2(روبروی مسجد جامع)


تعرفه اجاره بیلبورد


اجاره بیلبورد

شاخص

D1

آدرس

محمدشهر به سمت ماهدشت – بورد اول

ابعاد

15×3

شاخص

D2

آدرس

محمدشهر به سمت ماهدشت – بورد دوم

ابعاد

15×3

شاخص

D3

آدرس

ماهدشت به سمت محمدشهر – بورد اول

ابعاد

15×3

شاخص

D4

آدرس

ماهدشت به سمت محمدشهر – بورد دوم

ابعاد

15×3