مشخصات بیلبورد های کرج

موقعیت رسانه

پل عابر مکانیزه مترو کرج (میدان شهید سلطانی)

ورودی و خروجی فردیس،مالرد، مارلیک،سرآسیاب، اندیشه، شهریار، شهرک وحدت، شهرک وحدت، شهرک بنفشه/ این پل از جنوب به فردیس،مالرد، مارلیک، سرآسیاب، اندیشه، شهریار و از شمال به اتوبان تهران-کرج و شهر کرج منتهی میشود./ بازدید ماشی رو و پیاده رو/ تردد روزانه از 150/000 خودرو

بیلبورد پل عابر مکانیزه متروی کرج

شاخص

A1

آدرس

کرج به سمت فردیس-بورد اول

ابعاد

44×3

A2

کرج به سمت فردیس-بورد دوم

18×3

A3

کرج به سمت فردیس-بورد سوم

17×3

A4

کرج به سمت فردیس-بورد چهارم

17×3

A5

فردیس به سمت کرج- بورد اول

18×3

A6

فردیس به سمت کرج- بورد دوم

17×3

A7

فردیس به سمت کرج-بورد سوم

17×3

موقعیت رسانه

پل عابر مکانیزه هلال احمر (ضلع غرب زیرگذر طالقانی)


تنها پل کابلی- مکانیزه شهر کرج/ این پل از شرق به میدان شهدا، میدان کرج و از غرب به میدان سپاه، سه راه گوهردشت، جهانشهر، گلشهر، دهقان ویال و حصارک/ بازدید ماشین رو و پیاده رو/ نزدیک مراکز اصلی اداری و تجاری شهر

پل عابر میدان سپاه به سمت چهار راه طالقانی

شاخص

B1

آدرس

طالقانی به سمت میدان سپاه-بورد اول

ابعاد

21×3

B2

طالقانی به سمت میدان سپاه(عمودی)-بورد دوم

10×4

B3

طالقانی به سمت میدان سپاه-بورد سوم

20×3

B4

میدان سپاه به سمت طالقانی- بورد اول

20×3

B6

میدان سپاه به سمت طالقانی- بورد سوم

21×3

بیلبورد کرج-پل عابر مکانیزه هلال احمر

موقعیت رسانه

پل عابر طالقانی (ضلع شرق زیرگذر طالقانی)

این پل از شرق به میدان شهدا، میدان کرج و از غرب به چهارراه طالقانی، میدان سپاه، سه راه گوهردشت، جهانشهر، دهقان ویال، گلشهر و حصارک منتهی می شود/ بازدید ماشین رو و پیاده رو/ نزدیک مراکز اصلی تجاری و اداری شهر

بیلبورد کرج- پل عابر طالقانی

شاخص

D1

آدرس

میدان شهدا به سمت طالقانی- بورد اول

ابعاد

12×3

D2

میدان شهدا به سمت طالقانی- بورد دوم

12×3

D3

طالقانی به سمت میدان شهدا- بورد اول

12×3

D4

طالقانی به سمت میدان شهدا- بورد دوم

12×3

بیلبورد پل عابر میدان شهدا به سمت طالقانی